Noth America


 

 

 

K0ARY United States of America
2009.12.27 14Mhz SSTV

KP4HR  Puerto Rico
2010.2.12 14Mhz SSTV

 VE6SL Canada
2004.8.30 14Mhz SSTV

 

 

 

 VE7BSM Canada
2004.11.6 21Mhz SSTV

 W4DFU United States of America
2010.3.3 14Mhz SSTV

 W5KI United States of America

2009.3.17 14Mhz SSTV

     
 W6OZI United States of America
2009.3.9 14Mhz SSTV
 XE1L Mexico
2004.9.21 14Mhz SSTV
 XE1YK Mexico
2008.12.15 14Mhz SSTV
     
XF4YK Revillagigedo
2007.12.10 14Mhz SSTV
   

back